Casa cu etaj 7

6247

Suprafata desfasurata = 307mp

Suprafata construita 154,5mp

Suprafata teren minim 480mp

Gabarit teren  23m x 21m

Gabarit constructie 12,3m x 15,2m

Supraf construita parter 154,5mp Supraf construita etaj  115mp + terasa/2 = 152,5mp
Hol + Scara 29,9mp Dormitor 1 17,2mp
Grup Sanitar 3,4mp Balcon 7,1mp
Living 35,3mp Dormitor 2 16,3mp
Bucatarie 15,1mp Dormitor Matrimonial 16,5mp
Camara 1,7mp Baie 8,05mp
Centrala Termica 7,5mp Baie 10,2mp
Dining 11,3mp Hol + Scara 18,2mp
Garaj 17,55mp Dressing 7mp
Terasa 68mp
DISTRIBUIȚI