Casa cu etaj 41

25250

Suprafata desfasurata = 252mp

Gabarit casa 13,10 / 12,60 m
Gabarit sit  18/26 m
SIT MINIM 460 m

Supraf construita parter 135mp supraf construita etaj  111mp + balcoane/2 117mp
Garaj 19mp Hol +scara 16,5mp
Vestibul 8,1mp Dormitor 15,9mp
Hol+Scara 15,7mp Dressing 2,6mp
GS 3,7mp Dormitor 14,9mp
CT 6,00mp Dormitor matrimonial 19,5mp
Bucatarie 16,1mp Baie 6,4mp
Dining 12,3mp Dressing 6,0mp
Living 31,2mp Baie 4,8mp
balcon 5,7mp
balcon 6,3mp
DISTRIBUIȚI