Casa cu etaj 37

5257

Suprafata desfasurata 238,7mp

Supraf construita 124mp

Sit minim 325mp

Gabarit casa 9,3 / 15,9 m

Gabarit sit 12/27 m

Supraf construita parter 120mp supraf construita etaj 104mp + balcoane/2 (14,7mp) = 118.7mp
Grup sanitar 4,6mp dormitor 1 14mp
spatiu tehnic 6,1mp dormitor 2 13,1
living 23,2mp dormitor matrimonial 18,6mp
bucatarie 10mp dressing matrimonial 4mp
dining 16,2mp baie matrimoniala 5,5mp
hol+ scara 15,1mp hol +scara 13,5mp
birou 13mp baie 7mp
Terasa parcare 20mp terasa 8,2mp
balcon 21,2mp
DISTRIBUIȚI