Casa cu etaj 26

2676

Suprafata desfasurata 350mp

Suprafata construita 147mp

Teren  minim 500mp

Gabarit sit  22m / 22,7m

Gabarit casa 16.7m / 11,7m

Supraf construita parter 147mp Supraf construita etaj 117mp +terase/2 =128,3mp
Hol 14,35mp Dormitor 1 18,15mp
Hol + Scara 11,7mp Hol + Scara 11,7mp
Baie 5,35mp Baie 9,6mp
Living 21,3mp Dressing 9,45mp
Bucatarie 15,5mp Dormitor 2 13,5mp
Dining 24,95mp Baie 5,35mp
Camara 2,7mp Balcon 6,85mp
Spatiu Tehnic 11,45mp Terasa 15,75mp
Birou 11,9mp
Terasa 57,7mp
Supraf construita mansarda 67,65mp +terase/2 = 74,2mp
Spatiu Mansarda 44,75mp
Scara 8,3mp
Balcon 6,85mp
Balcon 6,3mp
DISTRIBUIȚI