Casa cu etaj 25

2247

Supraf desfasurata 247mp

Supraf construita 131mp

Teren minim 360mp

Gabarit sit 20m / 18m

Gabarit casa 9m / 12,65m

Supraf construita parter 131mp Supraf construita etaj 116mp
Hol + Scara 28,1mp Dormitor 1 17mp
Grup Sanitar 4mp Hol + Scara 22,8mp
Living 51,5mp Baie 4,7mp
Bucatarie 13,8mp Dormitor 2 17,9mp
Dining 14,6 Baie 4,25mp
Dormitor 3 18,25mp
Dressing 2,3mp
Baie 7mp
Terasa 15,1mp
DISTRIBUIȚI