Casa cu etaj 21

3098

Suprafata desfasurata 190,5mp

Suprafata construita 95,25mp

Suprafata teren minim 380mp

Gabarit teren 22,75m x 16,6m

Gabarit constructie 11,75m x 10,6m

Supraf construita parter 95,25mp Supraf construita etaj = 95,25mp + terase/2 = 104mp
Vestibul 5,65mp Dormitor 1 11,9mp
Hol + Scara 13,2mp Hol + Scara 18,35mp
Living + Dining 39,3mp Dormitor 2 12mp
Bucatarie 11,9mp Baie 5,15mp
Grup Sanitar 3,25mp Dormitor 3 18,35mp
Balcon 8,15mp
Balcon 8,mp
Spatiu Tehnic 6mp
DISTRIBUIȚI