Casa cu etaj 18

3626

Suprafata desfasurata 506,25mp

Suprafata construita 185mp

Suprafata teren minim 480mp

Gabarit teren 16m x 30m

Gabarit constructie 10,15m x 19,05m

Supraf construita demisol 169.8mp Supraf construita parter 195,95mp
Living-Bar-Biliard 43,8mp Camera de zi 42mp
Crama-Bucatarie 18mp Windfang 5,8mp
Hol 25mp Grup sanitar 2,4mp
Baie 6,7mp Dormitor 18,5mp
Spalatorie 9,5mp Baie 10,4mp
Centrala termica 4,3mp Dressing 6,3mp
Terasa 48mp
Supraf construita mansarda  140,5mp
Dormitor 1 19,8mp
Baie 4,8mp
Balcon 11mp
Dormitor 2 17mp
Baie 5,4mp
Balcon 10,5mp
Hol + Salon 15.6mp
DISTRIBUIȚI