Casa cu etaj 13

14388

Suprafata desfasurata 222,6mp

Suprafata construita 118mp

Suprafata teren minim 400mp

Gabarit teren 23,7m x 17m

Gabarit constructie 12,7m x 11,95m

Supraf construita parter 118mp Supraf construita etaj  100mp + terase/2 = 104,5mp
Hol 14mp Dormitor 1 13,5mp
Scara 6,8mp Baie 4,7mp
Grup Sanitar 2,5mp Dormitor 2 20,25mp
Living + Dining 39,8mp Baie 7,35mp
Bucatarie 10,55mp Dormitor 3 12mp
Camara 3mp Hol 9,15mp
Birou 15,45mp Scara 6,8
Spatiu Tehnic 6mp Dressing 7,65mp
Terasa 48mp Terasa 9,5mp
DISTRIBUIȚI