Casa cu etaj 12

3056

Suprafata desfasurata 321,2mp

Suprafata construita 154,6mp

Suprafata teren minim 480mp

Gabarit teren 22,3m x 21,65m

Gabarit constructie 12,15m x 17,05m

Supraf construita parter 154,6mp Supraf construita etaj  130,6mp + terase/2 = 153mp
Hol + scara 14mp Dormitor 1 27mp
Baie 4,7mp Baie 6,9mp
Living + Dining 38mp Dormitor 2 18,8mp
Bucatarie 17,4mp Baie 11,4mp
Birou 12,5mp Dormitor 3 16,8mp
Spatiu Tehnic 6mp Hol + scara 15,75mp
Garaj 24mp Dressing 2,85mp
Terasa 33,4mp Dressing 3,8mp
Terasa 8,7mp
Terasa 50,5mp
DISTRIBUIȚI