Casa cu etaj 10

12578

Suprafata desfasurata cu balcoane/2= 254mp

Suprafata desfasurata 244mp

Suprafata construita 113,5mp + terase acoperite = 146mp

Suprafata teren minim 400mp

Gabarit teren  23,8m x 16,9m

Gabarit constructie 12,8m x 11,9m

Supraf construita parter 146mp Supraf construita etaj  98mp + balcoane/2 = 108mp
Hol 14,5p Dormitor 1 12,2mp
Grup Sanitar 2,3mp Dormitor 2 14mp
Living 32mp Dormitor Matrimonial 16,8mp
Bucatarie 11mp Dressing Matrimonial 8,7mp
Birou 16,6mp Baie Matrimoniala 7mp
Camara 2,5mp Baie 5,6mp
Centrala Terminca 5,6mp Hol + Scara 15,4mp
Scara 6,8mp Balcon 4mp
Terasa acoperita 15mp Balcon 4mp
Terasa acoperita 17,5mp Balcon 11,4mp
Terasa 25,6mp
DISTRIBUIȚI